Bezpieczeństwo żywności

Produkcja żywności to odpowiedzialne zajęcie, które musi brać pod uwagę zdrowie konsumentów. Za kontrolę jakości produkowanej żywności odpowiedzialna jest osoba odpowiednio do tego przygotowana. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi rekrutację na kierunek Bezpieczeństwo Żywności, szkoląc przyszłych pracowników służb sanitarnych i osoby odpowiedzialne za ocenę jakości żywności.

Rekrutacja

Aby dostać się na bezpieczeństwo żywności, niezbędna będzie znajomość języka obcego, biologii, chemii, matematyki lub fizyki. Przedmioty te są brane pod uwagę przy obliczaniu punktacji do rekrutacji na ten kierunek. Ważne jest więc by biologia, chemia, fizyka lub matematyka były zdawane na maturze na poziomie rozszerzonym. Wiedza zdobyta na tych przedmiotach pomoże w zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w żywności.

Nauka

Nauka prowadzona jest na studiach stacjonarnych (dziennych) pierwszego stopnia. Po 3,5 latach nauki student uzyskuje tytuł inżyniera. W czasie trwania nauki poznaje:

 • technologie produkcji i przetwarzania żywności
 • procesy zachodzące w produkcji żywności
 • zasady kontroli jakości produktów
 • fizjologię człowieka
 • podstawowe narzędzia i metody inżynierii genetycznej
 • podstawy logistyki
 • podstawy ekonomii i zarządzania
 • ochrona środowiska
 • zasady BHP

Zatrudnienie po ukończeniu kierunku

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo żywności pierwszego stopnia, student posiada umiejętność analizy wartości i jakości produktu. Żywność produkowana w Polsce podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Może więc zostać zatrudniony na stanowisku menadżera w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (kontrola wewnętrzna) i w służbach sanitarnych (kontrola zewnętrzna). Znajomość prawa żywnościowego pozwala na pracę w organach urzędowej kontroli żywności.

Organy urzędowej kontroli żywności:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – sprawuje nadzór nad jakością składników zawartych w produkcie, sprawdza warunki sanitarne w czasie produkcji, oraz sprawdza produkty sprowadzane zza granicy;
 • Inspekcja Weterynaryjna – zajmuje się głównie kontrolą produktów pochodzenia zwierzęcego, ponadto zajmują się zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt;
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – oddział ten zajmuje się kontrolą żywności importowanej i eksportowanej oraz warunków transportu i składowania produktów pochodzenia roślinnego;
 • Inspekcja Handlowa – do ich zadań należy sprawdzanie legalności działania przedsiębiorców;
 • Inspekcja Ochrony Środowiska

Na kierunku Bezpieczeństwo Żywności nie uruchomiono jeszcze studiów II stopnia, ale z pewnością jest to kierunek przyszłościowy i zawsze znajdziemy zatrudnienie w tej specjalizacji. Inspekcja i nadzorowanie jakości żywności to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Jej celem jest zdrowie i życie ludzi.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *